سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حدید

قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند

صدای مرد از کوچه بلند است: "شیر آلات، آهن آلات، لوازم خونه ی کهنه خریداریم" با خودم می گویم: "دل کهنه هم می خری؟ عشق کهنه چی؟" صدا می گوید: "دل اگر دل باشد خریدارش منم. نه هیچ مردی و نه هیچ زنی" می گویم "پس قدسیانت بی خودی ای که از کوچه معشوقه ما ... از بر می کنند" صدا ساکت شده که مرد فریاد می زند: "یخچال سوخته خریداریم" دلم می سوزد. می دانم که دل صدا هم برایم می سوزد.


=======================

پ1. سلام
پ2. سلام اسم خداست. صدا هم اسم خداست. خیلی دور خیلی نزدیک هم اسم خداست. تازه امام می گفت همه اسم خدان.
پ3. این آقای بلاگفا بداند که ما یعنی همه بچه ریشوها و غیر ریشوها و همه دوئل ها، تخریبچی ها، تیربارچی ها، قطعه 26 ای ها و غیره ای ها هستیم. و هر روز می توانیم به جای یک دوئل هفت هشت ده بیست تا دوئلچیات تولید کنیم. لذا ضمن خسته نباشید! به ایشان از دوستان بن کن کرده تقاضامندیم حضور خود را در این سرور محترمه محفوظ بدارند. (جدا تکبیر نمی خواد؟)